goeco@goeco.co.il   |   077-5527000

תנאי התקשרות

1. פתח דבר: עצם חתימה/אישור תנאי ההתקשרות או מסירת פרטי תשלום או לקיחת חלק בקבלת השירותים מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המזמין/המתנדב/תייר לכל התנאים המפורטים באישור ההזמנה ובתנאי ההזמנה, אשר מהווים את חוזה ההתקשרות שבין המזמין והמתנדב/תייר לבין גואקו בע"מ, ח.פ. 513816082 (להלן: "גואקו" ו/או "החברה"). לא תתקבל כל טענה כי המזמין/המתנדב/תייר לא קרא ו/או לא הסכים לחוזה על תנאיו, קודם ביצוע ההזמנה.
 
2. החברה מזמינה עבור המתנדב/תייר תכנית התנדבות בהתאם לפרטים המפורטים באישור ההזמנה באמצעות ארגונים המוכרים כאמינים ומקצועיים. כל הזמנה היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הארגונים. 
 
3. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לארגונים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתה, אם יחולו אצל הארגונים, שכן התכניות והשירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם הבלעדית של הארגונים, אלא אם ידעה החברה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. החברה תעשה כמובן כמיטב יכולתה לסייע למתנדב בכל שאלה, בירור או חלילה תקלה.
 
4. כל המידע המוצג על ידי החברה אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל על ידי הארגונים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בארגונים אלו, ולכך שנמסר למזמין במלואו. החברה לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים. 
 
5. במקרה של בקשה מיוחדת של המתנדב/תייר, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לארגון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המתנדב/תייר למילויה, אלא אם אושר למתנדב בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למתנדב מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק החברה עם הארגון האם ניתן לקיים את בקשת המתנדב/תייר, ותודיע על תוצאות בדיקתה למתנדב טרם אישורה הסופי של הבקשה.
 
6. החברה תהא רשאית לדחות בקשת הזמנה או לבטל הזמנה או להפסיק את השתתפותו של מתנדב, אשר על פי שיקול דעתה עלול להפריע או מפריע למהלך התקין של התכנית וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. במקרה שכזה ההוצאות יושתו על המתנדב/תייר.
 
7. חובה על המתנדב/תייר להודיע לחברה, בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה שהיא שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפותו של המתנדב/תייר בתכנית. ידוע למתנדב שהסכמת החברה לרושמו לתכנית, נסמכת על שבהעדר הודעה כאמור, המתנדב/תייר אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בתכנית. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של המתנדב/תייר, תחול על המתנדב/תייר בלבד. 
 
8. המתנדב מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מבין שהנו חלק מתכנית התנדבות. המתנדב מצהיר ומתחייב לנהוג בסבלנות ובסובלנות כלפי כל המשתתפים, לשתף פעולה ולהישמע להוראות, הן ביחסים כלפי המשתתפים והן ביחסיו עם כל גורם אחר. 
 
9. המתנדב/תייר מתחייב להקפיד להתייצב בשעה היעודה לשעות המפגש ואם לא יעשה כן, הוא עלול להיחשב כמי שמוחל על זכותו להשתתף בפעילות המתוכננת. אם נבצר מהמתנדב/תייר לעשות זאת מסיבות שאין לו שליטה עליהן, הוא צריך לדאוג להביא את הדבר לידיעת החברה או הארגון, על מנת שיהיה ברור שהוא עומד להצטרף תוך זמן קצר.
 
10. אחריות לנזקים: שיבושים המתרחשים ביעד וכל גורם עליון אחר, עלולים לשנות את תנאי השהות ועל כל מתנדב לקחת זאת בחשבון. אין החברה אחראית לנזקי המתנדב/תייר שייגרמו כתוצאה מנפילה, מתאונות, מחלות, אשפוז, הוצאות רפואיות, נזק למטען, אי ביצוע או ביצוע לקוי, אי נוחות או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למתנדב במהלך התכנית. 
 
11. זאת ועוד, בתכניות למען חיות בר תמיד ישנה אפשרות למקרים בלתי צפויים שעלולים לגרום לנזקים, לשנות את הפעילות ולהגביל ואף למנוע מגע ישיר של המתנדבים/תיירים עם הגורים, כגון: מחלה שפרצה בקרב בע"ח בפארק, מתנדב/ת שלא מתנהג בהתאם להנחיות הפעילות בשמורה ומסכן בכך את בריאות בעלי החיים ו/או את בריאותו שלו. מקרים שונים עלולים להשפיע על מזגם של בע"ח ולהוות סכנה ובשל כך המגע הישיר איתם עשוי להיות מוגבל לצוות המקצועי.
 
12. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת תכנית התנדבות עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. אין ולא תהיינה למתנדב תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד החברה, עובדיה, שליחיה, נציגיה או מי מטעמה. תנאי מסמך זה הם המחייבים ואין בסמכות מישהו, אף מטעם החברה, להסכים לכל סטייה מתנאים אלו. 
 
13. החברה ו/או נציגיה אינם אחראים להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלה יחולו על המתנדב/תייר. 
 
14. בחלק מאזורי השהייה קיימים קטעים מסוכנים. בקטעים אלו העובר על האזהרות וההנחיות של המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית. 
 
15. תמהיל המתנדבים/תיירים: מגוון רב של אנשים מכל השכבות ומכל מוצא, רקע וצביון דתי משתתפים בתכנית. 
 
16. לינה: המגורים בתכניות אינם אחידים. במקומות מסוימים הלינה הינה בחדרים מערביים עם שירותים ומקלחות צמודים ובמקומות אחרים הלינה הינה בשטח או אצל משפחה מקומית. כמו כן, בתכניות מסוימות מכינים בעבור המתנדבים/תיירים את הארוחות ובאחרות המתנדבים/תיירים מקבלים מצרכי מזון ומכינים את הארוחות בעצמם, וישנן כאלה שאף לא כוללות מצרכי מזון.
 
17. טיסות: הטיסות המוצעות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות, מועדים ומספרי הטיסות, חברות התעופה ומסלוליהן, לרבות נחיתות הביניים, עלולים להשתנות, ולעיתים ללא כל הודעה מוקדמת. החברה אינה נושאת באחריות לשינויים שיחולו בטיסות, ועל כן לא תוכל להיעתר לבקשות על החזרים ו/או פיצוי בגין שינויים שחלו בשעות הטיסות. 
 
18. חלה על הנוסע החובה לאשרר את טיסת החזרה 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוונטי. לתשומת לב הנוסע, המשרדים סגורים בסופי שבוע. על הנוסע להתייצב בשדה התעופה 3 שעות לפני ההמראה. החברה לא תישא באחריות בכל הנוגע לאובדן/עיכוב בהגעת כבודה.
 
19. שינוי בשיעור המסים וההיטלים הכלליים המוטלים על פי דין (מס נמל, מס ביטחון וכד') – ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים ישולם למזמין או לחברה, לפי העניין (ירידה או עליית מחיר מיום אישור ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים).
 
20. תוספת דלק (נקבע על ידי חברות התעופה ולא על-פי דין) – היה ובוצע תשלום ו/או כרטוס, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על-ידי המזמין. במקרה של תוספת דלק שנכנסה לתוקף בטרם תשלום או כרטוס, רשאית החברה לחייב המזמין בהפרש, אולם למזמין תינתן אפשרות לבטל הזמנתו ללא חיוב בדמי ביטול בתוך יומיים מיום ההודעה על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת המזמין. במקרה של הפחתה בהיטל הדלק לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם. 
 
21. מסמכים, דרכונים ואשרות כניסה: הוצאת דרכון, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה ו/או תעודות מעבר ו/או ויזות לישראל ולחו"ל הינן באחריותו של המתנדב/תייר. על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה. תשלום עבור אגרות, היטלים, ודמי טיפול בדבר הוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה, יגבו בנפרד ע"י החברה, ככל שיתבצע על ידה ולא באופן עצמאי על ידי המתנדב/תייר. מובהר למתנדב כי במידה ולא יסדיר עניינים אלו, יתכן שלא יוכל לצאת את ישראל ו/או להיכנס אליה ו/או ליעד אחר והאחריות המלאה עליו. על המתנדב/תייר לבדוק כי השמות בהזמנה תואמים את השמות בדרכון. חובה על המתנדב/תייר לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/תעודת מעבר. 
 
22. מחירים: המזמין יוכל להבטיח לעצמו את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו, רק באם בוצע תשלום בגין הנסיעה או עם קבלת חומר הנסיעה. מחירי ההזמנה מבוססים על תעריפי עלות השירותים בישראל ובחו"ל, שיעורי ההיטלים בישראל ובחו"ל, שירותי קרקע מסים ואגרות בישראל ובחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים כפי שהיו ידועים ביום אישור ההזמנה. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה מחירם סופי. במקרה של שירותים לגביהם לא ניתן אישור סופי בעת ההזמנה ומחירם ישתנה על פי דרישה של ספקי השירותים, תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.  
 
23. אי העברת התשלום במועד יקנה לחברה את הזכות לראות את ההזמנה כמבוטלת, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בנסיבות אלה יינתן החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים. 
 
24. ביטוח: בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, המתנדב/תייר מחויב לבטח עצמו, ועל חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח ביטול הזמנה המתאים לאופי התכנית (מומלץ לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי חילוץ, הטסה רפואית והמשך טיפול בישראל/חו"ל). ביטוח ניתן לרכוש טרם יציאה מישראל או כניסה לישראל, לפי העניין, בלבד. 
 
25. בריאות, תרופות וחיסונים: חובה על המתנדב/תייר לעדכן את החברה באשר למגבלות רפואיות פיזית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שיש בה כדי למנוע את מימוש העסקה, ולעניין זה חלה על המתנדב/תייר חובת הגילוי בחוק חוזי הביטוח. אישה בהריון מחויבת באישור הריון תקין בשפה האנגלית המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה. על המתנדב/תייר לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים ליעד ולהביא תרופות אישיות על פי צרכיו והרגליו. באחריות המתנדב/תייר לקבל את החיסונים הנדרשים לפי הנחיות משרד הבריאות. 
 
26. תופעות טבע, מזג אויר וכוח עליון: החברה איננה אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (שיטפונות, ערפל, עננים וכד`) ו/או נסיבות אחרות כלשהן שאינן בשליטתה העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו. החברה תהא פטורה מאחריות כלפי המתנדב/תייר בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, פעילות טרור, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, התפרצות הר געש, מחלות, שוד, גניבה, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה כיוצא באלה של כוח עליון. 
 
27. תנאי תשלום: מקדמה בסך הקבוע באתר עם חתימה/אישור על הסכם זה והיתרה לא יאוחר מ- 61 ימים לפני היציאה לגו-אקו בע"מ, בנק מזרחי-טפחות לייב, סניף שגב 574 ת"א, מס' חשבון 275579.
 
28. דרכי תשלום היתרה:
 • העברה בנקאית
  יש ליצור איתנו קשר ביום התשלום כדי שנמסור לך את הסכום המדויק בשקלים בהתאם לשער המט"ח. העמלה הכרוכה בהעברה בנקאית אינה כלולה ביתרת המחיר. לאחר ביצוע התשלום חשוב לטלפן אלינו 077-5527000 ולשלוח אל הפקס הבא 03-5476157 את אישור התשלום מהבנק.
  פרטי הבנק הם:
  גו-אקו בע"מ
  בנק מזרחי-טפחות לייב
  סניף שגב 574 ת"א
  מס' חשבון 275579
   
 • כרטיס אשראי
  עד חודשים לפני מועד תחילת התכנית שלך ניתן לשלם את היתרה בכרטיס אשראי בעסקה רגילה ללא תשלומים. חשוב לציין שעל סכום היתרה תתווסף עמלה ע"ס 2%.
  עד שבוע לפני מועד תחילת התכנית שלך ניתן לשלם את היתרה בכרטיס אשראי בעסקת קרדיט (3 תשלומים ומעלה). חשוב לציין שבגין תשלום המבוצע בקרדיט תתווסף עמלה ע"ס 2.5% וכן ריבית בגין ביצוע הקרדיט בהתאם לסוג כרטיס האשראי של הלקוח מול חברת כרטיסי האשראי שלו. על מנת לשלם בכרטיס אשראי, יש ליצור איתנו קשר טלפוני 077-5527000
29. החזרת כספים: במקרה של ביטול, השבת הכספים תעשה באופן בו התקבלו, בהתאם לאמור מטה, ובניכוי כל העמלות וההוצאות שהוצאו עם ההזמנה.
 
30. דמי ביטול: תנאים בהם רשאי המזמין לבטל/לשנות את ההזמנה בכתב
 • עד 61 יום מועד תחילת התכנית – חיוב סכום המקדמה.
 • מ- 60 יום ועד 31 ימי עבודה לפני היציאה – חיוב 50% משווי העסקה.
 • מ- 30 ימים לפני היציאה או אי הופעה –  חיוב 100% משווי העסקה. 
בעסקת מכר מרחוק רשאי צרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת טופס גילוי נאות (המאוחר מביניהם), ובלבד שהביטול יעשה לפחות שבעה ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה זה יגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 
בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי צרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות. בעסקה כאמור לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול המפורטים לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל. 
 
31. העסקה הינה עסקה על תנאי עד אישורה הסופי ע"י הארגונים. בהתאם להודעה שתימסר מהארגונים, החברה רשאית לבטל את העסקה בכל שלב תוך השבת התמורה. 
 
32. תנאים בהם רשאית החברה לבטל את אישור ההזמנה ו/או העסקה בהתאם להודעות מספקי השירותים - בכל שלב ותוך השבת התמורה למזמין. 
 
33. החברה אינה אחראית למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי המתנדב/תייר ובלבד שאי ניצול השירותים אינו באחריות החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע דמי ביטול גבוהים יותר בגין שירותים מסוימים.
 
34. במקרה של שינוי מהותי בתכנית והודעה למתנדב טרם היציאה, שמורה למתנדב הזכות לבטל את ההזמנה בתוך 72 שעות מיום ההודעה בדבר השינוי המהותי ללא דמי ביטול כלשהם. כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרדי החברה. החברה רשאית לבטל כל תכנית מכל סיבה שאינה תלויה בה ותציע למתנדב השתתפות בתכנית אחרת או תשיב לו התמורה. 
 
35. חילוקי דעות: לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד סמכות ייחודית לדון במחלוקת כלשהי בין הצדדים, ללא קשר למקום חתימת ההזמנה או מקום מגוריו של המזמין/המתנדב/תייר. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא יהיה הדין הישראלי בלבד. 
 
36. התיישנות: מוסכם על דעת המזמין/המתנדב/תייר, כי בחלוף שנתיים מיום סיום התכנית לא יהיה זכאי לבוא אל החברה בכל תביעות שהן, בין עפ"י התקשרות חוזית זו ובין בנזיקין, ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. 
 
37. מדיניות פרטיות
 
38. הנני, המזמין הח"מ, מתחייב לשלם לגואקו בע"מ, ח.פ. 513816082 (להלן: "גואקו" ו/או "החברה"), תמורת הזמנת שירותי תיירות בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זו ולפי תנאי הזמנה שנמסרו לי ו/או מופיעים באתר האינטרנט של החברה: www.goeco.co.il, ואשר קראתי אותם בתשומת לב ואישרתיהם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם.
התאחדות הסטודנטים הארצית המועצה הלאומית להתנדבות אונסק''ו רשות הטבע והגנים איסתא